Sông Cầu Hà Bắc » Giới thiệu » Nhân sự

Nhân sự

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

img_3388

Ông Nguyễn Thanh Phong
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

 

img_3388

Ông Đào Văn Điển
Phó Chủ tịch HĐQT

 

img_3401
Ông Nguyễn Thanh Long
Thành Viên HĐQT
img_3401
Ông Nguyễn Đức Hùng 
Thành Viên HĐQT
img_3401
Ông Nguyễn Quang Huy
Thành viên HĐQT

BAN GIÁM ĐỐC

img_3388

Ông Nguyễn Thanh Phong
Giám Đốc Công Ty

 

img_3401
Ông Nguyễn Thanh Long
Phó Giám đốc
img_3401
Ông Diêm Đăng Dược
Phó Giám đốc